ارسال رایگان

ارسال بصورت کاملا رایگان در شهر تهران انجام می پذیرد.

زمانبندی دقیق

سفارشات به موقع ارسال شده و پس از پایان مراسم توسط موسسه جمع آوری می شود.

زمانبندی دقیق

سفارشات به موقع ارسال شده و پس از پایان مراسم توسط موسسه جمع آوری می شود.

تخصیص به امور خیریه

عواید حاصل از فروش و کرایه لوح، استند و تابلوهای تسلیت صرف امور خیریه خواهد شد

کیفیت بالا

خدمات چاپی با کیفیت بالا چاپ، بررسی و سپس ارسال می شود.

همکاری سازمانی

این مؤسسه آماده همکاری مستمر با سازمانها و شرکت های محترم می باشد.